Veelgestelde vragen Hier vindt u een lijst met veelgestelde vragen.

1. Algemeen

Ja. Twain beheert uw portefeuille vanaf een belegbaar vermogen van 200,000 EUR. Dit minimumbedrag is noodzakelijk om een goede spreiding en optimale verdeling van de verschillende beleggingsthema’s te verzekeren. Idealiter heeft een portefeuille in Twain een vrij beschikbaar vermogen tussen de 250,000 EUR en de 2,5 miljoen EUR. Bij hogere bedragen kan u rechtstreeks terecht bij ons zusterbedrijf Econopolis Wealth Management NV.

We houden het simpel. U betaalt enkel waarvoor u kiest: namelijk het beheer van uw beleggingsportefeuille door een professionele vermogensbeheerder die daarenboven wordt aangehouden bij een veilige en onafhankelijke bewaarbank.

Twain hanteert geen kostenijsberg-structuur en communiceert transparant over hetgeen u betaalt. Zo betaalt u een vaste transactiekost van 25 EUR per transactie op de beleggingsfondsen en een jaarlijkse kost van 0,02% voor de bewaargeving van Econopolis huisfondsen en van 0,06% op niet-Econopolis huisfondsen. Daarnaast betaalt u de jaarlijkse productkosten van de aangehouden beleggingsfondsen, dewelke automatisch verrekend worden in de dagelijkse intrinsieke waarde. Ze worden dus niet afgehouden van uw zichtrekening.

Voor het gedeelte van de portefeuille dat niet geïnvesteerd wordt in Econopolis huisfondsen, wordt een jaarlijkse beheervergoeding van 0,60% aangerekend.

Uiteraard kan u uw bestaande effectenportefeuille overdragen naar Twain. Niettemin zal het nodig zijn om bepaalde transacties uit te voeren om naar uw ideale portefeuille op maat te evolueren. Aangezien dit gebeurt aan de laagst mogelijke kosten, en op een geleidelijke manier, is dit echter geen hinderpaal. De transferkosten van uw effectenportefeuille worden bovendien door Twain gedragen.

2. Mijn rekening

De meeste gegevens kan u alvast digitaal invullen en bij vragen kan u steeds een Twain-beheerder contacteren. Als u alle gegevens heeft ingevuld zal er nog een persoonlijk contact volgen met uw Twain-relatiebeheerder om alles te finaliseren. Dit kan op de plaats die u het beste bevalt: bij u thuis, op uw kantoor, of op het kantoor van Twain te Antwerpen. Dit hoeft niet lang te duren, maar indien nodig nemen we graag de tijd om u extra toelichting te geven.  

Voor de gegevens die u digitaal invult zijn er geen specifieke documenten vereist. Bij het persoonlijk contact dat daarop volgt zal er wel gevraagd worden naar uw identiteitskaart en naar de herkomst van de gelden die op uw rekening terechtkomen. We doen dit om in regel te zijn met de huidige financiële wet- en regelgeving. Uiteraard worden al uw gegevens met de hoogste discretie en beschermingsmaatregelen behandelt.

Om de kans op phishing of fraude met uw rekening te beletten, kunnen er enkel gelden van en naar uw Twain-rekening overgeschreven worden vanuit een door u vooraf vastgelegd rekeningnummer. Dit is uw ‘gekoppelde rekening’. Indien nodig kan u achteraf wel steeds uw gekoppelde rekening aanpassen mits een aantal controle- en verificatie-maatregelen.

Ja zeker. We vragen u echter wel dat het eerste persoonlijk contact volgend op uw online aanvraag in België plaatsvindt. Dit kan bij ons op kantoor of op een andere locatie in België. Let op voor sommige landen en sommige nationaliteiten.

Twain toont alle uitgevoerde verrichtingen in uw persoonlijk online dashboard. Indien u toch graag papieren afschriften ontvangt, dan kan u dit aangeven tijdens de rekeningopening en zorgen wij ervoor dat u deze ontvangt. In een digitale wereld zien we echter dat klanten niet teveel papier wensen, ook uit veiligheidsoverwegingen.

3. Dagelijks gebruik

De kosten van Twain zullen steeds volledig transparant gecommuniceerd worden. Deze bestaan uit een beheersvergoeding, een bewaarloon en een vergoeding voor de broker die transacties uitvoert. De invulling en het aantal handelingen in uw portefeuille zullen deze laatste twee beïnvloeden waardoor de totale kosten variabel worden. We trachten te streven naar een totale kost van het vermogensbeheer bij Twain van maximaal 1,25% per jaar.

Op die manier beschikken wij over de noodzakelijke gegevens om samen met u tot een beleggersprofiel te komen en een beleggingsportefeuille samen te stellen die evenwichtig is en niet meer risico’s bevat dan u zelf wenst of aankan. Met andere woorden, een beleggingsportefeuille waar u zich comfortabel bij voelt. Verandert er in de loop der jaren iets aan uw persoonlijke situatie? Dan veranderen wij mee.

Neen. We nemen de tijd om u indien nodig te informeren en op te leiden rond de karakteristieken en risico’s van bepaalde financiële producten en de financiële markten. Aan de hand van educatieve video’s begeleiden wij u tijdens het onboarding-traject, zodat u de kennistest, een wettelijke vereiste om u beleggingsdiensten te mogen aanbieden, foutloos kan vervolledigen.

U hoeft zich geen zorgen te maken over aan- of verkopen, het verloop van de financiële markten of de zoektocht naar de beste beleggingen. Wij nemen uw zorgen uit handen en voeren het beheer over uw beleggingsportefeuille, en houden tegelijkertijd de transactiekosten en taksen zo laag mogelijk. Vermogensbeheer betekent niet dat u niets meer te zeggen heeft, het betekent wel dat een professionele externe beheerder zich bezig houdt met het beheer en de opvolging en u met raad en daad bijstaat in keuzes.

Een beleggingsprofiel omhelst uw persoonlijke financiële situatie en beleggingsdoelstellingen. Iedere klant bij Twain heeft een uniek beleggingsprofiel die aan de hand van de antwoorden op de verschillende vragenlijsten wordt vormgegeven. Sommige profielen zijn toleranter voor risico en kunnen daardoor risicovollere beleggingen aan die potentieel tot hogere rendementen kunnen leiden. Andere profielen zijn dan weer veel risico-averser en bieden daardoor enkel ruimte voor conservatieve, veiligere beleggingen. Twain houdt hier nauwgezet rekening mee.

Neen, Twain biedt enkel discretionair beheer aan over uw beleggingsportefeuille in zijn totaliteit. Twain zal u wel adviseren over de samenstelling van uw portefeuille op thema-niveau. Er is natuurlijk ook steeds ruimte voor overleg zodat u zich 100% kan vinden in het beheer dat wordt gevoerd.

Ja zeker. Om veiligheidsredenen wordt elke vraag om gelden te onttrekken wel steeds aan strikte controleprocedures onderworpen. Zo zal u o.m. telefonisch gecontacteerd worden door één van onze medewerkers om uw instructie te verifiëren en te valideren.

Transacties in uw portefeuille zullen worden doorgevoerd door uw vermogensbeheerder op basis van uw profiel en de inzichten van onze vermogensstrategen. Uw vermogensbeheerder zal steeds trachten om de transactiekosten en de fiscale gevolgen van bepaalde beheersdaden zo laag mogelijk te houden.

4. Veiligheid

Twain is een merknaam van Econopolis Wealth Management NV, een erkende Belgische vermogensbeheerder met een ervaren team. Onze activiteiten staan onder het toezicht van de Belgische financiële toezichthouder (FSMA), hetgeen een professionele dienstverlening garandeert en de hoogste standaarden inzake zorgplicht, belangenconflictenbeheer, deontologisch en ethisch handelen.

Cybersecurity staat centraal bij Twain. Aangezien het grootste deel van het onboarding-traject en het nadien consulteren van uw portefeuille online gebeurt, zorgen wij voor de meest recente encryptie-methoden om te communiceren met u, en de best-beveiligde servers om uw gegevens te bewaren.

Aanmelden bij Twain gebeurt altijd via een zogenaamde ‘two-factor verification’ (Via Itsme of via Google Authenticator). Deze dubbele check op jouw identiteit garandeert een veilige verbinding.

In het geval Twain failliet zou gaan, is er geen enkel gevaar voor uw effecten en cash. Twain beheert uw effecten en uw cash, maar deze staan namelijk in depot bij de Belgische beursvennootschap Leleux Associated Brokers, welke een volledige aparte entiteit is. Met andere woorden: het lot van de beheerder van Twain staat volledig gescheiden van uw portefeuille.

5. Over Twain

Twain is geen bank maar een vermogensbeheerder. Dit betekent dat uw gelden en effecten aangehouden worden bij een externe partij. Dit is een veilige Belgische depothouder - in dit geval Leleux Associated Brokers - waarop Twain het beheer voert.  Het beheer van de portefeuille wordt uitgevoerd door de beleggingsexperten van Econopolis Wealth Management NV, een door de FSMA vergunde beleggingsonderneming voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

6. Portefeuillebeheer

U kiest heel veel beleggingsaccenten: de thema’s en trends die het beste bij uw waarden, interesses en voorkeuren passen. Een algoritme kijkt of die keuze wel voldoet aan diversificatie, risico en rendementswensen. Vervolgens kiezen onze beheerders voor u de beste beleggingsfondsen. Tenslotte stellen we u in staat zelf, en samen met onze vermogensbeheerders, regelmatige aanpassingen te doen in functie van gewijzigde inzichten. De fondsen en andere beleggingen volgen wij continu op. Onze algoritmes zorgen ervoor dat de orders en transacties zo goedkoop mogelijk gebeuren. Twain is dus geen robo-beheerder, maar een combinatie van mens en machine.

Passief beheer betekent dat u een beursindex gaat volgen zonder enige poging om het beter te doen dan die index. U aanvaardt de prestatie van de index. Het beheer gebeurt met behulp van exchange traded funds (ETFs) of trackers, die al dan niet de bestanddelen van de index aankopen, of met derivaten de index schaduwen.

Actief beheer gaat ervan uit dat niet iedereen de index moet volgen: waarom zou u de inhoud passief aanvaarden. Er kunnen bijvoorbeeld niet-ethische bestanddelen aanwezig zijn. U hebt misschien een afkeer van olie of financiële waarden. Sommige aandelen in een index maken tot 10% of meer uit van de index.

En waarom zou u ook het risico van een index aanvaarden: zoals gezegd wegen sommige aandelen sterk door in een index, maar ook soms sommige sectoren. In de obligatieindexen wegen bijvoorbeeld de landen/bedrijven met de meeste schulden door. Als u de index volgt, koopt u dan passief de landen, sectoren en bedrijven met de meeste schulden. Dat is niet altijd verstandig zoals we weten na enkele schuldencrisissen.

Bij Twain doen we aan actief beheer op basis van uw persoonlijk waarden, uw gekozen beleggingsthema's en onze marktinzichten. We zijn ervan overtuigd dat dat de enige manier is om op lange termijn voldoening en rendement te halen uit uw beleggingsportefeuille.

Binnen Twain zijn een aantal beleggingsthema’s gedefinieerd zoals technologie, groeilanden, klimaat, gezondheid enzovoort. Binnen elk van deze thema’s selecteren we bij Twain op objectieve basis de beste actief-beheerde beleggingsfondsen. Waar mogelijk, proberen we binnen elk beleggingsthema met meer dan één beleggingsfonds te werken die zo complementair mogelijk zijn. Elementen waarmee rekening wordt gehouden bij het selecteren van deze fondsen zijn o.a. de beleggingsfilosofie, het beleggingsproces, het beheersteam, het track record, de kostenstructuur, het potentieel om toegevoegde waarde te creëren en de consistentie tussen de beleggingsstijl en de effectieve portefeuille. Onze analisten zitten periodiek samen met de beheerders van deze fondsen om het beheer te analyseren en desgevallend bepaalde topics aan te kaarten.

Bij Twain kan worden belegd vanaf 200,000 euro. Als u meer belegt, zullen een aantal mogelijkheden toenemen. De mogelijkheden worden pas optimaal benut bij portefeuille tussen de 250,000 euro en 2,5 mio euro. Voor nog grotere bedragen kunnen we een stukje openen naar vastgoed, private plaatsingen of minder liquide gespecialiseerde hedge funds.

Ja, maar deze zijn heel transparant. De beheerskosten bedragen 0,65% op jaarbasis. De totale kostenratio trachten wij zoveel mogelijk te beperken, in lijn met die van de grote institutionele beleggers (i.e. ongeveer 1,25% op jaarbasis). Die totale kosten bevatten ook transactiekosten en depotkosten.

Uw portefeullie heeft een gepersonaliseerd risicoprofiel, en dus niet 3 typische standaardprofielen zoals bij de meeste (groot)banken (defensief-neutraal-dynamisch). Dit is mogelijk door de combinatie van digitale tools en uw eigen input. Hoe completer u uw profiel invult, hoe persoonlijker uw portefeuille zal zijn.

U kan altijd een vermogensbeheerder digitaal of telefonisch contacteren of een afspraak maken. Vele klanten maken tijdens hun onboarding al de meeste keuzes die wij vervolgens laten aftoetsen door onze slimme algoritmes. Met andere woorden: u zal al van bij de start heel wat feedback en advies krijgen rond uw beleggingsportefeuille.

7. Belastingen

De taks op beursverrichting (oftwel TOB) is een Belgische belasting op transacties in financiële instrumenten. Het tarief van de Belgische beurstaks varieert - afhankelijk van het soort transactie (inschrijving, aankoop, verkoop etc.) en het soort activa (aandelen, obligaties etc.) - en wordt toegepast op de waarde van de transactie, onder voorbehoud van maximale drempelwaarden. Twain tracht deze belasting steeds zo laag mogelijk te houden gedurende het beheer.

In principe dient u als Belgische natuurlijke persoon geen inkomsten aan te geven in uw persoonlijke belastingaangifte. Twain zal enkel beleggen in financiële instrumenten waarvan de inkomsten aan de bron worden belast en daardoor niet door Belgische belastingplichtigen dienen aangegeven te worden. Mocht dit wijzigen dan zal Twain u meteen op de hoogte brengen. Heeft u een vennootschap of een andere juridische entiteit? Dan staat uw vermogensbeheerder u graag bij met advies rond eventuele bijkomende fiscale verplichtingen.

8. Klachten

Onze vermogensbeheerders combineren jarenlange ervaring met de oneindige mogelijkheden van technologie. Zo creëren we een op-maat-gemaakte beleggingsportefeuille. 
U kan starten vanaf een belegbaar vermogen van €200.000

Start met Twain